Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Vzdělávání průvodců ve školním roce 2022/2023

Níže uvedeným jsme si v roce 2022/2023 prošli, následně vyzkoušeli v praxi, jsme za to rádi... :-)


Název kurzu:
Žijeme v digitálním světě
Wellbeing
Výchova ke ctnostem – práce s kartami
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací
Pracovní skupina čtenářské gramotnosti
Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků
Zdravotník zotavovacích akcí – základní kurz
Zdravotník zotavovacích akci – doškolení
Práce s daty, základy informatiky
Základy algoritmizace a programování
Digitální technologie pro 1. stupeň
Badatelská výuka – „Hurá z lavic“
Učíme se venku
Setkání koordinátorů EVVO Opava
Mgr. Lucie Kučerová – SMART profil, talenty myšlení
Vánoce bez stresu
PŠÚ setkání připojení škol v lokalitě KPS
Výchovným poradcem na ZŠ
Čtenářské dílny II
Zkušenosti a nápady na čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Spolupráce a vrstevnické hodnocení žáků na 1. stupni ZŠ
Čtenářské dílny III - poezie
Komunita vzájemného učení – otevřené hodiny (PŠÚ projekt)
Filozofie Montessori pedagogiky
Autentické materiály při výuce cizích jazyků
Jak kreativně a hravě na gramatiku
Svoboda nebo přísnost
Angličtina na základě Montessori programu
Aktivity CLIL ve vyučování – 1. stupeň ZŠ
Jak v září rozjet Montessori třídu
Montessori kurz pro věk 6 – 12 let
Montessori infokurz
Jednání s agresivními rodiči
Jak být pro žáky autoritou
Agresivní dítě na základní škole
Naučte se říkat ne – kurz asertivního jednání
Konference pro malotřídní a vesnické školy
Setkání mentorů – Společnost pro kvalitu školy
ČŠI – školení
Jak s žáky mluvit o smrti
Vědomá tvorba života – osobnostně sociální rozvoj
Nevýchova – jak efektivně jednat s dítětem
RWCT – konstruktivistický přístup ve vzdělávání

Další vzdělávání pedagogů probíhalo ve školním roce 2022/2023 také distanční formou, tj. jako webináře. V tomto školním roce jsme se zaměřili na posilování kolegiality, rozvoj pedagogických kompetencí, pracovali jsme s kompetenčním modelem naší školy a zkvalitňování výuky náslechy a pozorováním v jiných Montessori školách.
Školení pedagogů byla zaměřena dle aktuálních potřeb, tematicky tak, aby byla přínosná především v praxi, pro práci s žáky. Pedagogové se vzdělávali nejčastěji v oblasti soft skills a efektivní komunikaci, konstruktivním vedení hodin, lekcí a Montessori pedagogice.
V tomto roce jsme se také zaměřili na posílení ICT gramotnosti v podobě realizace seminářů s Mgr. Lenkou Skýbovou, odbornicí a lektorkou na práci s IPady ve výuce.
Ve školním roce 2022/2023 jsme pokračovali ve spolupráci s Mgr. Lucií Kučerovou, lektorkou a koučkou v oblasti seberozvoje a učení.