Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Spolek

Spolek Juvenis, z. s., byl založen za účelem:


1. podpory výuky školy ZŠ Nový svět, Opava, příspěvková organizace, 

2. osvěty v oblasti nových směrů pedagogiky pro rodiče, pedagogy a veřejnost, zvláště pedagogiky Montessori,

3. poradenství a vzdělávacích seminářů o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji pro veřejnost, pořádání kulturních akcí, workshopů,

4. materiální podpory vzdělávacích a učebních činností školy, 

5. spolupráce se státními i nestátními, domácími i zahraničními organizacemi zabývajícími se výchovou a vzděláváním dětí a mládeže.

Bankovní spojení: 2201051591/2010

Předseda spolku: Mgr. Jan Rozsíval


Finanční dary jsou především určeny: 

•         na pokrytí platu párové učitelky (v jedné třídě pracují dvě), přítomnost rodilého mluvčího v hodinách Aj

•         na nákup  montessori pomůcek, prohlubující vzdělávání pedagogů

•         kulturní akce dětí,

Párová výuka - párová výuka je práce dvou učitelek, které společně plánují, vedou a vyhodnocují výuku pro konkrétní třídu ve stejném čase. Pokud výuka dokáže reagovat na žákovy jedinečné potřeby, každý žák se může učit a být ve škole úspěšný. Přítomností druhé - párové učitelky ve výuce se dítěti dostane v hodinách více pozornosti, jde o intenzivnější učení a lepšímu přizpůsobení práce tempu dětí, zvláště s Montessori pomůckami. Párová výuka není součástí standardu vzdělávání ve veřejné škole, stát na ni proto neposkytuje finanční prostředky. Pokud chceme párovou výuku podpořit, je potřeba abychom zajistili její financování.

Pro žáky je stanovena výše finančních darů na 10 měsíců jednoho školního roku následovně:
1. dítě 1.300,-/ měs.
2. dítě 1.100,-/měs.
3. dítě 900,-/měs.
4. dítě – zdarma :-)
pozn. Dar v dané výši platí za předpokladu, že děti navštěvují školu zároveň, např. 5. ročník, 3. ročník, 1. ročník…
 
Velmi si vážíme finančních a materiálních darů. 
 
Děkujeme!