Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Články

Vážení rodiče, moc si vážíme Vaší projevené důvěry.

Děkujeme za to!

 

Níže naleznete seznam dětí, které byly dnešním dnem do naší školy přijaty.

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

 

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí

k základnímu vzdělávání v Základní škole Nový svět, Opava, příspěvkové organizaci 18 uchazečů

s tímto registračním číslem:

Registrační číslo         Rozhodnuto   

 

001                                         přijat                      

002                                         přijat                      

006                                         přijat                       

007                                         přijat                      

008                                         přijat                      

010                                         přijat                      

011                                         přijat                      

013                                         přijat                      

014                                         přijat                       

018                                         přijat                       

019                                         přijat                       

022                                         přijat                       

023                                         přijat                       

024                                         přijat                       

025                                         přijat                       

027                                         přijat                       

030                                         přijat                       

032                                         přijat                                                    

 

Tento seznam je zveřejněn dne 30.04.2024 na webových stránkách školy www.zsnovysvet.cz . Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte
ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává písemně, u ředitelky školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava, nebo elektronicky na email: kroupova@zsnovysvet.cz, se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID
DS: uphmuaf.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Mgr. Hana Rozsíval Kroupová, DiS., v.r.

ředitelka školy   

 

Vydal/a Hana Kroupová, 22. 05. 2024
Milí rodiče,
dávám na vědomí, že opavský Den Země 21. 4. SE USKUTEČNÍ od 13:00 do 16:00 hodin.
Děti, které měly být na stanovišti přítomné od 13 do 15:30 hod., budou nově od 13:00 do 14:30 hod. Děti, které měly být na stanovišti od 15:30 do 18:00 hod., budou nově od 14:30 do 16:00 hod. 
S ohledem na počasí Vás také informuji, že dnešní hudební vystoupení dětí bude zkráceno, a to do 15:55 hod. maximálně. 
Prozatím platí, že akce ve zkráceném režimu proběhne, vše se však odvíjí od aktuálního počasí.
Těšíme se... 
Tým ZŠ Nový svět 
Vydal/a Hana Kroupová, 25. 04. 2024

Milí rodiče a příznivci Montessori vzdělávání,

s radostí Vás tímto zveme na v pořadí druhý Montessori večírek, který se tentokrát ponese v punk-rockovém duchu! 

Večírek pořádáme v rámci podpory stmelování Montessori komunity na Opavsku pro všechny příznivce MŠ a DS Montessori Opava, ZŠ Labyrint Lhota a ZŠ Nový svět, a to v pátek 26. 4. 2024 od 18.00 hodin v Lidovém domě v Opavě.

Vstupenky si můžete zakoupit online prostřednictvím rezervačního formuláře https://docs.google.com/forms/d/1EoYJI1hPdT3EWyz6fK4Cddin2_-v7s668REu2HDEWMM/viewform?edit_requested=true . V ceně vstupného, které činí 300 Kč, je zahrnutý raut. 

Část výtěžku poputuje rodině Camrflových, kterou minulý rok zasáhl požár - více viz https://www.znesnaze21.cz/sbirka/pozar-znicil-dum-mlade-rodine-camfrlovych-pomozme. Vstupenky je možno koupit do 17. 4. 2024.

Pro navození té správné punk-rockové atmosféry nezapomeňte na tematický dress code ????. 

Těšíme se!

Tým ZŠ Nový svět, MŠ a DS Montessori Opava a ZŠ Labyrint Lhota

Vydal/a Hana Kroupová, 30. 04. 2024