Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Na základě vyhlášky č. 116/2011 Sb. jsou základní (i střední a vyšší odborné) školy povinné zřídit ve škole školní poradenské pracoviště (dále ŠPP).

Povinné minimální personální zabezpečení ŠPP zahrnuje školního metodika prevence a výchovného poradce. 

Výchovná poradkyně

Mgr. Martina Pácaltová (v rámci své náplně práce)
email: pacaltova(at)zsnovysvet.cz, tel.: 732 365 041

Konzultace budou probíhat vždy v pondělí 16:00 - 17:00 hod. Prosíme, abyste se na setkání vždy předem domluvili s výchovnou poradkyní. 

Preventistka sociálně-patologických jevů (metodička prevence)

Mgr. Lucie Kašpárková (v rámci své náplně práce)
email: kasparkova(at)zsnovysvet.cz, tel.: 732 365 041

Konzultační hodiny budou probíhat vždy v pondělí 13:15 – 13:45 hod. Prosíme, abyste se na setkání vždy předem domluvili s metodičkou prevence. 

V ZŠ Nový svět, Opava, p. o. působí „Preventivní tým“ ve složení:

Mgr. Hana Rozsíval Kroupová, DiS., Mgr. Martina Pácaltová, Mgr. Lucie Kašpárková, Mgr. Denisa Baraňáková, Mgr. Eva Halfarová

Poradenské služby:

Základním účelem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské služby ve škole žákům, jejich zákonným zástupcům (rodičům) a pedagogům. Jde především o služby související s následujícími aktivitami:

podpora žáků speciálními vzdělávacími potřebami, podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků,

podpora žáků s výchovnými problémy či vzdělávacími obtížemi,

podpora sociálního začleňování žáků z odlišného prostředí nebo odlišných podmínek,

spolupráce se zákonnými zástupci,

spolupráce s jinými školskými zařízeními,

metodická podpora učitelům,

tvorba, realizace a vyhodnocování preventivních programů,

prevence rizikového chování a školní nespěšnosti,

včasná intervence při problémech žáků,

kariérové poradenství.