Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Šablony III

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ-ŠABLONY III.

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: ŠABLONY III - ZŠ Nový svět, Opava, reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022300 v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1.3. 2022 do 30. 6. 2023

Finanční výše podpory/CZV projektu: 339.493,00 

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Hana Kroupová, DiS., ředitelka školy, kontakt: kroupova@zsnovysvet.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit činnost základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů, spolupráce s odborníky z praxe, zahraničních stáží pedagogů a na pomoc školám při společném vzdělávání dětí a žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga a chůvu. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

ZÁKLADNÍ ŠKOLOU REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu: 

Zahraniční stáže pedagogů 

Projektový den ve výuce - povinná aktivita

Zahraniční stáže pedagogických pracovníků