Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Podpora společenství

Od listopadu 2016 jsme se zapojili do projektu s názvem Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí. Partnerem tohoto projektu je Ostravská univerzita. Tento projekt je realizován za podpory EU. 

 
Název projektu: Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 3
Datum zahájení realizace: 1. 11. 2016
Datum ukončení realizace: 31. 10. 2019
 
Hlavním záměrem projektu je podpořit rozvoj kompetencí učitelů základních škol a učitelů z fakult vzdělávajících učitele prostřednictvím společenství praxe. Stěžejními tématy jsou:
• Matematická, čtenářská a informační gramotnost na 1. stupni ZŠ
• Sociální a občanské kompetence na 1. stupni ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a jeho svět)
• Sociální a občanské kompetence na 2. stupni ZŠ (vzdělávací oblast Člověk a společnost; obor Výchova k občanství)
 
Výstupem z projektu budou portfolia zapojených pedagogů, participace při evaluaci výuky a při pilotáži hodnotícího nástroje, který bude využíván pro testování a ověřování klíčových kompetencí žáků.